corona

Ook bij de evaluatie ontsnappen we in 2020-2021 niet aan Corona. Omdat in ons vertrouwde evaluatiesysteem voor veel vakken een aanzienlijk deel van de punten uit de proefwerken komen en Corona het normale verloop van bijvoorbeeld de proefwerkenreeks in december 2020 onzeker maakt, besloten we dit schooljaar te werken met een systeem van permanente evaluatie, zonder proefwerkenreeksen. Zo weten leerlingen vanaf het begin hoe de evaluatie zal verlopen en kan Corona ons alleszins wat dat betreft niet verrassen dit schooljaar.

twee semesters

Het schooljaar bestaat voor alle vakken en klassen op het college uit twee semesters (van september tot en met januari en van februari tot juni). Beide semesters tellen elk voor 50% mee. Dit is voor alle leerlingen in de drie graden zo.

dagelijks werk en semesterwerk

Het dagelijks werk (DW) bestaat uit evaluaties die regelmatig gebeuren en over kleinere hoeveelheden leerstof of deelvaardigheden gaan. Het wil onze leerlingen vooral regelmatig leren werken en geeft feedback over hoe ze er op dat ogenblik voor een bepaald vak voor staan. Kleinere overhoringen en taken, beoordelingen van activiteiten tijdens de lessen, zelfevaluaties of evaluaties door medeleerlingen kunnen allemaal vormen van ‘dagelijks werk’ zijn. Uiteraard bereidt het dagelijks werk voor op het semesterwerk.

Het semesterwerk (SW) bestaat uit evaluaties die over grotere gehelen gaan of nagaan in welke mate een leerling de basisvaardigheden of essentiële kennis van een vak verworven heeft. Het totaal van het semesterwerk is dan ook een weerslag van de eindtermen of leerplandoelstellingen die voor dat vak moeten gerealiseerd worden. Resultaten op het semesterwerk zijn meer dan de resultaten op het dagelijks werk een aanduiding over de slaagkansen van een leerling in een volgend schooljaar en zullen dan ook belangrijk zijn voor het vormen van adviezen bij verdere studiekeuze, bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuwe graad.  Het klassieke proefwerk vormt traditioneel voor veel vakken een belangrijk deel van dit semesterwerk, maar in het schooljaar 2020-2021 zullen we omwille van Corona de SW-evaluatie spreiden over het volledige schooljaar. Vooraf aangekondigde SW-tests zullen de grotere leerstofgehelen (tot maximaal 6 weken) tijdens het schooljaar evalueren. Er zijn dus geen proefwerkperiodes voorzien.

De verhouding tussen DW en SW is per graad bepaald: voor de eerste graad 40%-60%, voor de tweede graad 30%-70% en voor de derde graad 20%-80%. In de derde graad zijn er ook vakken die uitsluitend met SW-evaluatie werken.

Wat het semesterwerk per vak en per jaar precies inhoudt, staat in dit overzicht.

Vakken die niet in het overzicht vermeld worden (bv. godsdienst, esthetica, lichamelijke opvoeding, …) maken geen onderscheid tussen DW en SW. Het semesterwerk telt daar mee voor 100% van de punten.

rapportering

De resultaten van elke taak of overhoring van het dagelijks werk vinden ouders en leerlingen in het puntenoverzicht (beschikbaar via Smartschool). 4 à 5 keer per schooljaar vatten we het geleverde werk samen in een zgn. klein rapport waar niet alleen de punten maar ook uitleg van de titularis en/of vakleraar duiding geven bij de resultaten. .

Op de kleine rapporten worden de resultaten van semesterwerkopdrachten in een aparte kolom vermeld, maar het totaal van het semesterwerk wordt met de semesterrapporten van januari en juni gerapporteerd. De evaluaties die het totaalcijfer voor SW vormen, staan ook opgelijst in het puntenoverzicht op Smartschool.