natuurwetenschappen

In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

In de studierichting Natuurwetenschappen krijg je tevens een uitgebreide vorming biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en gevorderde wiskunde en fysica (natuurkunde).

Fysica behelst o.a. volgende onderwerpen:
• elektromagnetisme
• elektrodynamica
• elektronica
• mechanica
• constructieleer
• thermodynamica (relatie arbeid en warmte)
• fluïddynamica (studie van de eigenschappen van stromende vloeistoffen en gassen)

Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:
• vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum (labovaardigheden);
• nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
• in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
• een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit;
• koppelingen leggen tussen theoretische modellen uit de wetenschapsvakken en toepassingen ervan uit het dagelijkse leven.

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:
• biotechnologische en chemische wetenschappen
• moderne talen-wetenschappen
• technologische wetenschappen en engineering
• wetenschappen-wiskunde

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk, op voorwaarde dat je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.